แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของวิชาชีพทางบัญชี โดยสร้างจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม โดยการค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการแก้ปัญหาอันก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติจริง โดยใช้กรณีศึกษาหรืองานวิจัย

การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีต้นทุนและบัญชีการเงิน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจทางการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ เช่น การบริหารงาน Balance score card การบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณและกำไร การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นการวิเคราะห์การลงทุนและข้อจำกัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทำงบประมาณ และงบกระแสเงินสด


เกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี การเปิดเผยของข้อมูลในงบการเงิน งบกระแสเงินสด เทคนิคและวิธีนำเสนอข้อมูลทางการเงิน เพื่อเสนอต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการทำความเข้าใจ การวิเคราะห์และการนำข้อมูลของรายงานทางการเงินไปใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ


คำอธิบายรายวิชา

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์  รวมทั้งการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ ตลอดจนความรับผิดชอบในการเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

คำอธิบายรายวิชา

         แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการเพี่อคำนวณภาษีเงินได้ตาม ประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร

คำอธิบายรายวิชา

วิชาที่ต้องเรียนก่อน :AC54601 การบัญชีขั้นต้น

       บทบาท หน้าที่และเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ และหลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเบื้องต้น การวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การวางแผน กำไร มูลค่าของเงินตามเวลา งบลงทุน การจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ นโยบายเงินปันผล ตลาดเงินและตลาดทุน