บทที่ 1 ภาษากับการสื่อสาร

บทที่ 2 ภาษาเขียน

บทที่่ 3 หลักการเขียน

บทที่ 4 การเขียนเชิงสร้างสรรค์

บทที่ 5 - 6 การเขียนสารคดี

บทที่ 7 การเขียนบทความ บทวิจารณ์ และบทสัมภาษณ์

บทที่ 8 การเขียนคำขวัญ คำโฆษณา

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทโฆษณา (story board) 

- ความหมายและลักษณะของโฆษณา

- ปัจจัยของการเขียนบทโฆษณา

- การจัดประเภทโฆษณา

1. สื่อสิ่งพิมพ์กับการสื่อสารมวลชน

2. สื่อนิตยสาร

3. โครงสร้างและองค์ประกอบของสิ่่งพิมพ์นิตยสาร และนิตยสารดิจิทัล

4. การออกแบบนิตยสาร

5. การผลิตนิตยสาร


กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์