คำอธิบายรายวิชา

                การสร้างและฝึกปฏิบัติโปรแกรมประมวลผลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิค การใช้โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่ายเพื่อควบคุมการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต การสร้างโปรแกรมที่ทำงานบนอินเทอร์เน็ตและระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล


จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการพัฒนาโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต 

2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนและหลักการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น

3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นสำคัญ

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นได้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังเรียนจบวิชานี้แล้ว  ผู้เรียนสามารถ

1.      ติดตั้งและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการพัฒนา Website

2.        ออกแบบแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม ใช้งานได้ง่าย และเน้นผู้ใช้เป็นสำคัญ

3.         พัฒนา Website ได้...

คำอธิบายรายวิชา

หลักการเขียนโปรแกรม การทำงานของโปรแกรม การคำนวณเลขฐานและตรรกศาสตร์ ขั้นตอนการเขียน การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึ่มสำหรับงานทางธุรกิจ

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1)เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การคำนวณเลขฐาน

2)เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาซีในการศึกษาพัฒนา

3)   เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถแยกความแตกต่างของเครื่องมือและสัญลักษณ์แต่ละประเภทซึ่งใช้

              ในการออกแบบอัลกอริทึมได้

        4)เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการทำงานของคำสั่งและฟังก์ชั่นการทำงานแต่ละประเภท

        5)เพื่อให้ผู้ศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบ

        6 )  เพื่อให้ผู้ศึกษามีทักษะในการเขียนโปรแกรมและสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังเรียนจบวิชานี้แล้ว  ผู้เรียนสามารถ

1.      คำนวณระบบเลขฐานและตรรกศาสตร์ได้

2.        วิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมสำหรับระบบงานทางธุรกิจอย่างง่ายได้

3.            พัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจแบบพื้นฐานโดยใช้ภาษาซีได้

คำอธิบายรายวิชา

                ฝึกทักษะและประยุกต์เทคโนโลยีการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในองค์กรธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการด้านเอกสารขั้นสูง เช่น จดหมายเวียน แบบฟอร์ม ตารางแผนภูมิ งานคำนวณ การใช้สูตรต่างๆ งานนำเสนอ การเชื่อมโยงหลายมิติ และการนำเสนองานอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย เพื่อใช้สนับสนุนงานทางด้านธุรกิจ


จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังเรียนจบวิชานี้แล้ว  ผู้เรียนสามารถ

1.      สร้างเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและเอกสารติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้

2.        สร้างเอกสารหรือแบบฟอร์มซึ่งมีการคำนวณโดยสูตรสมการ เพื่อใช้ในการดำเนินการทาง

                         ธุรกิจได้

3.         สร้างการนำเสนองานโดยใช้เทคนิคในการนำเสนอรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนองานทางธุรกิจได้