ศึกษาคุณค่าและความสำคัญของดนตรีไทย ความสัมพันธ์ของดนตรีไทยต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยตามยุคสมัยต่างๆ ความหมายและความเข้าใจดนตรีด้านบทเพลง ทำนอง จังหวะ


ศึกษาคุณค่าและความสำคัญของดนตรีไทย ความสัมพันธ์ของดนตรีไทยต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยตามยุคสมัยต่างๆ ความหมายและความเข้าใจดนตรีด้านบทเพลง ทำนอง จังหวะ