หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของระบบหน่วยความจำ การเชื่อมต่อภายในของระบบคอมพิวเตอร์ด้วยบัส หลักการทำงานของไบออส (BIOS) การอินเตอร์รัพท์ (Interrupt) หลักการทำงานเบื้องต้นของไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor)