คำอธิบายรายวิชา หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต

หลังเรียนจบวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ

1.สามารถอธิบายหลักการพ้ืนฐานทางชีววิทยา และนำแนวความคิดบนหลักการทางชีววทิยา (หลักการทางวิทยาศาสตร์) ไปใช้ได้

2. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิด วิเคราะห์ไปใช้ในการตัดสินใจและปรับใช้เพื่อการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และอยู่อย่างมีความสุข