ศึกษาองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัส(BUS) การทำงานของหน่วยความจำ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล  อุปกรณ์สำรองข้อมูล ซิปเซต  อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม  หลักการซ่อมเบื้องต้น การวิเคราะห์อาการเสียของคอมพิวเตอร์ การแก้ไขข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์  การสำรองข้อมูล การติดตั้งโปรแกรม การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง  การติดตั้งไดร์ฟเวอร์ การถอดประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านการซ่อมบำรุง