ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจงแจกความน่าจะเป็น ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์ และการตัดสินใจทางธุรกิจ